Stáž v medzinárodnom sekretariáte NATO

Publikované: Miroslava Škutová

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti pre študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl z členských štátov NATO absolvovať 6 mesačnú platenú stáž v medzinárodnom sekretariáte NATO alebo v medzinárodnom vojenskom štábe NATO (civilné pozície) v Bruseli. Uzávierka podávania prihlášok je 14. apríla 2014 s predpokladaným začiatkom stáže na jar alebo jeseň v roku 2015 (pozn.: pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky.).

Na stáž v NATO sa môžu prihlásiť študenti a čerství absolventi rôzneho zamerania - politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo (komparatívnou výhodou je znalosť arabského a ruského jazyka), ale aj stavebníctvo a architektúra (výstavba novej budovy sídla NATO) a ďalšie.

 

Podmienky:

-        vek minimálne 21 rokov;

-        vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka, preferovaná je znalosť oboch pracovných jazykov Aliancie;

-        študenti musia mať absolvované minimálne 2 ročníky vysokoškolského štúdia a byť zapísaní do tretieho ročníka;

-        na stáž na rok 2015 sa môžu prihlásiť aj študenti, ktorí skončia vysokoškolské štúdium v priebehu roka 2014.

 

Prihlásiť sa je možné do 14. apríla 2014 prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na web stránke NATO https://nato-interns.tal.net/lang-en-GB/candidate. Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na web stránke NATO www.nato.int v časti „Employment – NATO IS/IMS Internship Programme“.

 

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity