ShopAlike e-commerce Awards 2014

Publikované: Miroslava Škutová

Zaujíma Ťa téma e-commerce v podmienkach slovenského trhu?
Máš kreatívne nápady spojené s oblasťou online marketingu, komunikácie či dizajnu?
V tom prípade je súťaž Shop Alike e-commerce Awards 2014 určená práve Tebe!

Čo je tvojou úlohou?

Priprav pre nás štruktúrovanú analýzu na tému “Vývoj online nakupovania na slovenskom trhu v horizonte 5 rokov”. Prenechávame ti voľnosť v prístupe k téme a uvoľňujeme cestu kreativite (marketingové tendencie, odhad spotrebiteľského správania, vizuálne trendy…) – ideám sa medze nekladú. Pri hodnotení projektov budeme preferovať dobre rozpracovanú užšiu tému pred všeobecnou úvahou.

Forma: maximum 2500 slov – štruktúrovane v bodoch. Projekt musí byť spracovaný v anglickom jazyku. 

Svoje práce posielajte na adresu scholarship@shopalike.sk do 10.01.2015. Víťaza vyberie porota zložená z online marketingových špecialistov spoločnosti Visual Meta GmbH. Víťazi budú vyhlásení na prelome januára/februára na stránkach ShopAlike.sk a následne budú aj osobne kontaktovaní.

Termín súťaže:

- začiatok: 10.11.2014

- deadline: 10.01.2015

- vyhlásenie víťazov: začiatkom februára 2015 na stránke ShopAlike.sk

 

Čo môžeš vyhrať?

Študenti s tromi najlepšími projektmi budú ocenení finančnou odmenou v hodnote:

-              1. miesto: 500 eur
-              2. miesto: 300 eur
-              3. miesto: 100 eur

 

Kto sa môže zúčastniť?

Študenti univerzít, vysokých škôl a VOŠ denného, externého i kombinovaného štúdia zaujímajúci sa o oblasť e-commerce, komunikácie a(lebo) dizajnu. Podmienkou pre prevzatie finančnej výhry je platný študentský preukaz.

Prečo ShopAlike podporuje študentov?

ShopAlike.sk je online nákupné centrum s funkciou vizuálneho porovnávania produktov slovenských a zahraničných online obchodov. Srdcom je stále start-upom a vie, aké je náročné presadiť sa v kariérnych začiatkoch. Preto chce dať šancu mladým, talentovaným ľuďom a podporiť ich kreatívne nápady. Značky ShopAlike, Ladenzeile, UmSóLugar a Shoppala pôsobia na celom svete ako súčasť berlínskej e-commerce spoločnosti Visual Meta GmbH pod záštitou vydavateľstva Axel Springer SE.

Viac informácií nájdete na:  http://www.shopalike.sk/scholarship

 

 


E
NGLISH:

ShopAlike e-commerce Awards 2014

Explore the world of e-commerce with ShopAlike.sk and join the contest!

 

Are you interested in e-commerce?

Do you have creative ideas related to online marketing, communication and design?

In that caseShopAlike e-commerce Awards 2014 is here for you!

Your task:

Create a structured analysis on the topic “Online shopping evolvement in the 5 years horizon”. We convey an absolute freedom in the approach to the topic and give you a chance to be creative (marketing tendencies, consumer behavior estimates, visual trends,…) – there are no boundaries to your ideas. By evaluation of your analysis we prefer narrow-focused approach to general essay.

Format:2500 words max – structured. Analysis should be handed in in English language.

Please send your projects to e-mail address scholarship@shopalike.sk January 10, 2015 the latest. The best analysis will be selected by online marketing specialists of Visual Meta GmbH. Winners will be announced at the beginning of February 2015 on the ShopAlike.sk web page and will be contacted also personally.

Important dates:

-          Start:                                                   November 10, 2014

-          Deadline:                                          January 10, 2015

-          Winners announcement:           Beginning of February 2015

Reward:

3 best students will be rewarded in the form of scholarship of:

-          1st place:             500 €

-          2nd place:            300 €

-          3rd place:             100 €

Who can participate?

University students, college students and students of high vocational schools interested in the field of online marketing, communication and/or design. In order to participate, the students are obliged to have a valid student ID card.

Why does ShopAlike.sk support students?

ShopAlike.sk is an online shopping platform based on visual comparison of products of Slovak and international origin. In heart, it is still a start-up so we are well aware of how hard the career beginnings can be. Hence, we want to give a chance to young, talented people and support their creative ideas. ShopAlike, Ladenzeile, UmSóLugar and Shoppala are all members of the Berlin-based e-commerce company Visual Meta GmbH operating under the wings of Axel Springer SE Publishing House.

You can find more information here:  http://www.shopalike.sk/scholarship

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity