SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra

Publikované: Miroslava Škutová

Slovenská akademická informačná agentúra, v skrate SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá svojimi programami a službami  napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

My sme položili pár otázok, ktoré nám ochotne zodpovedala pani  Zuzana Grochalovescu, ktorá pracuje pre túto agentúru.

 

Čím konkrétne sa zaoberá vaša agentúra?

 • · Sme neziskovou organizáciou, ktorá sa už 25 rokov venuje napomáhaniu internacionalizácii vedy a vzdelávania cez nami poskytované služby a administrované štipendijné programy. Záujemcom a záujemkyniam z radov študentov zabezpečujeme poradenstvo o informáciách o štúdiu v zahraničí a dostupnej štipendijnej podpore. Aktuálne administrujeme päť štipendijných programov, cez ktoré môžu uchádzači a uchádzačky vycestovať na študijný pobyt, letný kurz, resp. letnú školu cudzieho jazyka, krátkodobý pobyt spojený s prácou na bakalárke či diplomovke, ale aj na celé riadne štúdium bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho či doktorandského stupňa v rôznych krajinách – či už v rámci Európskej únie, ďalších európskych štátoch, krajinách Latinskej Ameriky, Ázie, USA, Kanady aj Austrálie.

Ako dlho sa venujete práci?

 • · Naša organizácia bude začiatkom marca oslavovať štvrťstoročie svojej existencie. Ja na pracovisku žilinskej pobočky pôsobím už “tretiu sezónu” – to znamená, že som nastúpila počas akademického roka 2012/2013.

Pre ktorú skupinu ľudí je program určený?

 • · Nami administrované štipendijné programy sú určené široko definovanej cieľovej skupiny. Napríklad program Akademické mobility – bilaterálne dohody má ponuky aj pre študentov všetkých ročníkov vysokých škôl, Národný štipendijný program je určený len študentom 2. stupňa a doktorandom, ale môžu žiadať aj uchádzači zapísaní na externom štúdiu, existujú i ponuky pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí môžu v zahraničí pokračovať v štúdiu celého stupňa aj so štipendiom. Ponúkame mobility aj pedagógom ako stredných tak i vysokých škôl a z našej ponuky si môžu vybrať i vedeckí pracovníci a výskumníci.

Aké sú kritéria na splnenie účasti?

 • · Kritériá záležia od tej-ktorej konkrétnej ponuky. Zväčša sa vyžaduje minimálne jeden ukončený semester, ovládanie jazyka krajiny, v ktorej študent plánuje stráviť pobyt (alebo angličtiny aspoň na komunikatívnej úrovni) a je nutné predložiť povinné prílohy – akceptačný/pozívací list zo zahraničnej univerzity, motivačný list, životopis, odporúčania, výpisy známok a ďalšie.

Aká je výška štipendia/grantu?

 • · Výška štipendia sa zväčša kalkuluje na mesiac a záleží od krajiny. Zväčša pokrýva ubytovanie, stravu, MHD a drobné vreckové. Taktiež je možné požiadať o preplatenie cestovných nákladov. Štipendiá do najobľúbenejších krajín sú napríklad: 1 800USD (USA), 720 EUR (Nemecko), 850 EUR (Španielsko), 5000 DKK (Dánsko), 760 GBP (Veľká Británia), 8 000 NOK (Nórsko), 1 600 AUD (Austrália), 550 EUR (Slovinsko), 900 USD (Taiwan) – cez Národný štipendijný program. Štipendijný program Akcia Rakúsko-Slovensko poskytuje diplomantom štipendium 800 EUR/mesiac na pobyty spojené s písaním diplomovej práce, cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) rovnako ako Akademické mobility – bilaterálne dohody štipendista získava 9 000 CZK/mesiac do Českej Republiky. Počas letných kurzov/škôl cudzích jazykov v zahraničí majú naši štipendisti hradené kurzovné a poplatky spojené s pobytom, ubytovanie, stravu, MHD, cestovné a v niektorých prípadoch I exkurzie a fakultatívne výlety.

Aké sú výhody tohto štúdia?

 • · Výhod a benefitov počas aj po absolvovaní študijného pobytu v zahraničí je naozaj veľa: osamostatnenie sa, zlepšenie (nielen jazykového) sebavedomia, nadobudnutie nových kontaktov, vyskúšanie si výuky na inej univerzite, čo určite rozšíri obzory v študovanom odbore, zlepšenie vyhliadok na pracovnom trhu po ukončení štúdia, skúsenosť z medzinárodného prostredia, ktorú si zamestnávatelia cenia, prekonanie stereotypov a predsudkov o iných krajinách a kultúrach, zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností a v neposlednom rade – po návrate docenenie Slovenska, jeho krás a pozitív.

Ako dlho trvá vybavenie pobytu?

 • · Treba rátať s dostatočným časovým predstihom od uzávierky na odovzdávanie žiadosti o štipendium na študijný pobyt v zahraničí. Pri krajinách, kde sa akademický rok začína ako u nás (v septembri/októbri) je ideálne začať sa zaujímať 6-12 mesiacov pred plánovaným termínom vycestovania. Niektoré programy majú uzávierku iba raz do roka, iné dvakrát – každý semester. Ak sú krajinou záujmu štáty mimo Európy, odporúča sa venovať celej procedúre viac času, keďže ide o administratívne náročnejší proces, s ktorým však radi pomôžeme. 

Na akej jazykovej úrovni musí byť žiadateľ?

 • · Určite by mal zvládať výuku v cudzom jazyku, minimálne teda na úrovni B1 – ak sa odvoláme na jednotný európsky jazykový referenčný rámec. Ale napríklad pri pobyte na českej univerzite postačuje slovenský jazyk.

Čo všetko si žiadateľ musí zaplatiť sám?

 • · Cez nami administrované štipendijné programy žiadateľ platí iba za potvrdenia a prílohy k žiadosti – ak je nutné doložiť overenú kópiu, alebo ak študijné oddelenie vyžaduje za výpisy známok poplatky. Je dobré mať finančnú rezervu na prvý mesiac po pricestovaní na zahraničnú univerzitu, aby si štipendista dokázal vykryť náklady do výplaty prvého štipendia. Rovnako je nutné rátať s nákladmi na cestovné – toto sa zväčša prepláca až po predložení dokladov. V krajinách mimo EÚ treba myslieť i na zdravotné poistenie.

Sú nejaké riziká?

 • · Niektorí študenti a študentky sa musia vysporiadať s kultúrnym šokom, smútkom za domovom, spolužiakmi, rodinou a kamarátmi. Pred vycestovaním je dobré zistiť si kontaktné informácie  zastupiteľského úradu Slovenskej Republiky v krajine pobytu, získať kontakt na koordinátora študentských mobilít, prípadne využiť možnosť mať svojho “buddieho” na zahraničnej univerzite – tým sa riziká značne eliminujú. Vo všeobecnosti možno povedať, že riziká sú minimálne, takmer žiadne.

V akých najexotickejších krajinách dostali študenti  štipendium?

 • · Cez Národný štipendijný program, ktorý je bez geografických limitov, možno vycestovať takmer do každej krajiny sveta – mali sme štipendistov I v krajinách ako Guatemala, Taiwan, Brazília, India, ale aj Kanada, Argentína, Vatikán, Nový Zéland či Singapur alebo Juhoafrická Republika. Zároveň administrujeme cez Akademické mobility-bilaterálne dohody možnosti do krajín ako Čína, Južná Kórea, Mexiko, Bielorusko či Izrael, Egypt aj Kazachstan a Moldavsko.

Máte nejaké aktuálne ponuky?

 • · V marci  (pätnásteho) bude uzávierka na letný kurz nemeckého jazyka cez program Akcia Rakúsko-Slovensko, cez tento program sa môžu štvrtáci hlásiť na krátkodobý pobyt spojený s prácou na diplomovke na niektorej z rakúskych univerzít.  10. marca bude uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na študijný pobyt do Litvy.  Zaujímavou možnosťou je študijný pobyt v Bielorusku, kde možno absolvovať so štipendium I jazykový kurz – uzávierka bude 19. marca.  Spomínaný Národný štipendijný program bude mať uzávierku 30. apríla a v júni sa otvorí on-line systém na podávanie prihlášok na krátkodobý pobyt (min. 21 dní, max. 2 mesiace), ale aj študijné pobyty v dĺžke 1-2 semestre cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) – všetky sa vzťahujú na pobyty v akademickom roku 2015/2016.

Môžem popri štúdiu aj pracovať/ brigádovať?

 • · Pokiaľ budete stíhať študijné povinnosti a dovoľuje to legislatíva v krajine pobytu, nič v tom nebráni.

Mohli by ste mi prezradiť nejakú kuriozitu, s ktorou ste sa stretli počas vašej práce?

 • · Pre nás Slovákov je kuriózna organizácia študijného roka v Japonsku a jej dôvod:  Začína v apríli – vraj kvôli tomu, že vtedy začínajú kvitnúť sakury. Do školy teda Japonci (a s nimi i zahraničí hosťovaní študenti) chodia v ročnú dobu, kedy sa príroda prebúdza, čo je v protiklade s našimi zvyklosťami – v septembri už opadáva lístie a (nielen) zvieratá sa chystajú na zimný spánok :)

 

AUTOR ČLÁNKU: Monika Bereníková

Komentáre

ŽUŽO časopis študentov žilinskej univerzity